Algemene voorwaarden – v.o.f. GRIPP Energie

De algemene voorwaarden van v.o.f. GRIPP energiebeheer h.o.d.n. GRIPP Energie (KvK. nr. 64722139), in deze voorwaarden te noemen “GRIPP”, zakendoende te (5657 GB) Eindhoven aan de Noord Brabantlaan 303.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, adviezen, offertes, abonnementen, onderhandelingen en overeenkomsten aangegaan door GRIPP (al dan niet via tussenkomst van een gemachtigde) met een Wederpartij waarbij GRIPP diensten levert c.q. zal leveren aan deze Wederpartij. Afwijkingen, wijzigingen of aanvullingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door GRIPP nadrukkelijk van de hand gewezen. Ingeval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing.

Artikel 2. Bemiddelingsovereenkomst

1. Een bemiddelingsovereenkomst of abonnement met de Wederpartij komt slechts tot stand nadat GRIPP de aan haar verstrekte opdracht heeft aanvaard, dan wel door een begin van feitelijke uitvoering door GRIPP.
2. De opdrachtbevestiging van GRIPP wordt geacht de bemiddelingsovereenkomst of het abonnement juist en volledig weer te geven. Wijzigingen of aanvullingen op de bemiddelingsovereenkomst of het abonnement zijn slechts verbindend indien zij door GRIPP schriftelijk zijn bevestigd.
3. GRIPP is bevoegd de totstandkoming en de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst of het abonnement geheel of gedeeltelijk aan gemachtigden over te laten, die bevoegd zijn namens GRIPP overeenkomsten aan te gaan met de Wederpartij.
4. Overeenkomsten, door bemiddeling van vertegenwoordigers of gemachtigden van GRIPP tot stand gebracht, binden GRIPP pas nadat de overeenkomsten door GRIPP schriftelijk zijn bevestigd, dan wel nadat GRIPP tot uitvoering is overgegaan.
5. De Wederpartij zorgt ervoor dat alle gegevens die GRIPP nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht dan wel gegevens met betrekking tot specifieke wensen in de gewenste vorm tijdig in het bezit komen van GRIPP. Indien GRIPP om haar moverende redenen besluit dat de specifieke eisen van de Wederpartij niet zullen worden uitgevoerd, zal zij dit aan de Wederpartij berichten. GRIPP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die de Wederpartij mocht lijden en GRIPP is nergens toe verplicht, zulks conform artikel 8 van deze algemene voorwaarden.
6. De Wederpartij zal GRIPP per omgaande informeren over omstandigheden waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze het gas- dan wel elektriciteitsverbruik van de Wederpartij substantieel beïnvloeden.
7. Ingeval de Wederpartij tijdens de looptijd van de bemiddelingsovereenkomst of het abonnement zelf een leveringsovereenkomst met een energieleverancier sluit, zal de Wederpartij GRIPP terstond hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 3. Werkwijze

GRIPP streeft ernaar om ten behoeve van de Wederpartij een marktconforme energieprijs in combinatie met gunstige voorwaarden te realiseren, door het bewerkstelligen van een energietarief via het sluiten van een leveringsovereenkomst met een (nieuwe) energieleverancier. GRIPP zal enkel overgaan tot het opzeggen en sluiten van een leveringsovereenkomst namens de Wederpartij ingeval dit daadwerkelijk tot een besparing in de energiekosten aan de zijde van de Wederpartij leidt.

Artikel 4. Leveringsovereenkomst

1. De leveringsovereenkomst tussen de energieleverancier en de Wederpartij komt tot stand op het tijdstip en op de wijze zoals gesteld door de energieleverancier. De energieleverancier kan specifieke voorwaarden verbinden aan de totstandkoming van de leveringsovereenkomst. De Wederpartij erkent dat GRIPP geen invloed heeft op deze voorwaarden dan wel meer in het algemeen op de totstandkoming van de leveringsovereenkomst. De werkzaamheden van GRIPP zijn derhalve te allen tijde slechts te beschouwen als een inspanningsverbintenis en niet als een resultaatsverplichting.
2. Indien de Wederpartij een leveringsovereenkomst aangaat met een energieleverancier of hiertoe een aanvraag doet wordt de Wederpartij geacht akkoord te gaan met de voorwaarden van de desbetreffende energieleverancier.

Artikel 5. Duur en beëindiging

1. De bemiddelingsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode dat de Wederpartij gebruik maakt van de dienstverlening van GRIPP. De bemiddelingsovereenkomst eindigt van rechtswege in het geval de Wederpartij een leveringsovereenkomst afsluit met een energieleverancier, dan wel door schriftelijke beëindiging door de Wederpartij of door GRIPP.
2. Een abonnement bij GRIPP voor kleinverbruik, grootverbruik, grootverbruik++ of special wordt aangegaan voor ofwel de duur van de leveringsovereenkomst die de Wederpartij afsluit met de energieleverancier ofwel voor de duur van één (1) jaar. Na verloop van deze periode eindigt het abonnement van rechtswege en heeft de Wederpartij de mogelijkheid het abonnement voor een nieuwe periode te verlengen.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

GRIPP heeft het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst of het abonnement tot nader order op te schorten, hetzij de overeenkomst of het abonnement geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn in geval dat:
a. De Wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig enige verplichting(en) uit de met GRIPP gesloten overeenkomst(en) of abonnement nakomt;
b. Er gerede twijfel bestaat of de Wederpartij in staat is om aan zijn verplichting(en) voortvloeiende uit de met GRIPP gesloten overeenkomst(en) of abonnement te voldoen;
c. De Wederpartij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, door hem of tegen hem faillissement is aangevraagd, surséance van betaling aanvraagt, zijn bedrijf staakt of geheel of gedeeltelijk aan een derde overdraagt, geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden of op al zijn zaken of een gedeelte daarvan beslag wordt gelegd.

Artikel 7. Klachten

Eventuele klachten ten aanzien van de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst of het abonnement dient de Wederpartij uiterlijk binnen een termijn van acht dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan bij GRIPP schriftelijk dan wel via e-mail kenbaar te maken, bij gebreke waarvan GRIPP niet meer gehouden is de klacht in behandeling te nemen en de Wederpartij geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd. Bij gebreke van een tijdig ingediende klacht vervallen alle rechten van de Wederpartij, waaronder, doch niet uitsluitend, de rechten op schadevergoeding, verrekening en opschorting.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. GRIPP is te beschouwen als een onafhankelijk adviseur. De Wederpartij erkent dat GRIPP in het kader van de aan haar verstrekte opdracht slechts optreedt als bemiddelaar (tussenpersoon) tussen de energieleverancier en de Wederpartij. De door de Wederpartij aan haar verstrekte opdracht behelst bijgevolg enkel het bemiddelen bij de totstandkoming van de leveringsovereenkomst en het namens de Wederpartij tot stand doen komen daarvan. GRIPP is als zodanig geen partij bij de leveringsovereenkomst. Dientengevolge draagt GRIPP geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de leveringsovereenkomst door de energieleverancier en al hetgeen in brede zin hiermee verband houdt. GRIPP is jegens de Wederpartij nooit aansprakelijk voor enige schade uit hoofde van de uitvoering van de leveringsovereenkomst.
2. GRIPP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie zoals door de energieleverancier(s) verstrekt wordt. Meer bepaald is GRIPP niet verantwoordelijk voor de juistheid van de door haar genoemde prijzen, nu zij daartoe afhankelijk is van de informatieverstrekking door de energieleveranciers. Hoewel GRIPP zich inspant om deze prijzen periodiek zo adequaat mogelijk op juistheid te controleren, draagt zij hierin geen enkele verantwoordelijkheid.
3. De Wederpartij is geheel verantwoordelijk voor de juistheid van de door haar aan GRIPP aangeleverde gegevens, zulks in de meest brede zin des woords. GRIPP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de door de Wederpartij aangeleverde gegevens. De Wederpartij vrijwaart GRIPP ten aanzien van iedere mogelijke claim van derden als gevolg van (in)direct opgetreden schade in welke zin dan ook ingevolge de inhoud van de door haar aangeleverde gegevens.
4. De aansprakelijkheid van GRIPP op basis van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de (bemiddelings)overeenkomst of het abonnement is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van GRIPP wordt uitgekeerd per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. Ingeval geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het gemiste voordeel van GRIPP, met een maximumbedrag van € 250,- (incl. btw) per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.
5. GRIPP is jegens de Wederpartij bij de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst of het abonnement nimmer aansprakelijk voor schade, direct of indirect, uit welke oorzaak dan ook ontstaan, behoudens voor zover GRIPP onder deze voorwaarden aansprakelijkheid uitdrukkelijk erkent of deze een gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van GRIPP. Onder indirecte schade wordt nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, immateriële schade, stilligschade, gevolgschade (ook bij derden) en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.
6. GRIPP is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden in door haar verstrekte adviezen en gegevens aan de Wederpartij, behoudens voor zover GRIPP onder deze voorwaarden aansprakelijkheid uitdrukkelijk erkent of deze een gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van GRIPP.
7. De wederpartij dient eventuele opgetreden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij GRIPP te melden. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de wederpartij jegens GRIPP ter zake van of naar aanleiding van enige overeenkomst vervalt c.q. verjaart na verloop van één jaar nadat de Wederpartij op de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe.
8. De Wederpartij vrijwaart GRIPP nadrukkelijk voor iedere mogelijke aansprakelijkstelling door derden, waaronder energieleveranciers dan wel netbeheerders, als gevolg van een tekortkoming aan de zijde van de Wederpartij in het kader van de uitvoering van de leveringsovereenkomst. Op eerste verzoek van GRIPP zal de Wederpartij de eventueel door GRIPP geleden schade als gevolg hiervan integraal aan haar vergoeden.
9. De Wederpartij vrijwaart GRIPP meer bepaald tegen alle aanspraken van derden, waaronder energieleveranciers en netbeheerders, die voortvloeien uit:
- De keuze van het inkoopmoment en de hieruit voortvloeiende tarieven en contractvoorwaarden die namens de Wederpartij zijn vastgelegd;
- Schade als gevolg van door de huidige energieleverancier geclaimde boetes als gevolg van de opzegging van de leveringsovereenkomst met de huidige energieleverancier.

Artikel 9. Overmacht

Overmacht, op welke wijze ook ontstaan, geeft GRIPP te harer keuze het recht ofwel de levertermijn te overschrijden ofwel de met de Wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij te dier zake tot enige schadevergoeding jegens de Wederpartij verplicht is en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.

Artikel 10. Vergoeding

GRIPP levert haar diensten op basis van No Cure No Pay. Maakt de Wederpartij geen gebruik van de dienstverlening van GRIPP, dan is zij geen vergoeding aan GRIPP verschuldigd. Vanaf het moment waarop een overeenkomst tussen de Wederpartij en de energieleverancier tot stand komt is de Wederpartij aan GRIPP de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Artikel 11. Betaling

Alle door GRIPP gehanteerde bedragen zijn in Euro’s en gelden exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Betaling van de facturen van GRIPP dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling verkeert de Wederpartij van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim en is GRIPP bevoegd de levering van haar diensten op te schorten totdat betaling door de Wederpartij heeft plaatsgevonden. Alsdan is de Wederpartij tevens automatisch de wettelijke (handels)rente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van de hoofdsom met een minimum van €125,-. Indien betaling door de Wederpartij uitblijft is GRIPP bevoegd haar dienstverlening te staken.

Artikel 12. Geheimhouding

De Wederpartij zal het bestaan, de aard en de inhoud van de met GRIPP gesloten bemiddelingsovereenkomst of abonnement, evenals overige bedrijfsinformatie van GRIPP, geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GRIPP. Bij schending van dit artikel verbeurt Wederpartij een direct opeisbare boete van € 5.000,00.

Artikel 13. Persoonsgegevens

1. De persoonsgegevens die de Wederpartij aan GRIPP verstrekt zullen door GRIPP enkel gebruikt worden ten behoeve van de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst en het doen van aanbiedingen.
2. Met het oog op de totstandkoming en uitvoering van de leveringsovereenkomst geeft de Wederpartij GRIPP toestemming om haar persoonsgegevens aan de energieleverancier(s), de netbeheerder(s) en meetbedrijven te verstrekken. Hiernaast is het GRIPP toegestaan om deze persoonsgegevens geanonimiseerd te gebruiken voor marktonderzoek.
3. GRIPP zal de ontvangen persoonsgegevens verwerken conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 14. Rechts- en forumkeuze

1. Alle geschillen met betrekking tot de door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant.
2. Op alle door deze algemene voorwaarden beheerste adviezen, offertes, abonnementen, overeenkomsten en overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Heb je een vraag of een klacht?
Laat het ons weten en wij nemen binnen 24 uur contact met je op

Bedankt voor het invullen van het contact formulier.
We nemen binnen 24 uur contact met je op.

Jessica Cornelissen

Jessica Cornelissen
Eigenaresse van House of Health

Snelheid

Ik zat met een aantal deadlines m.b.t. de verbouwing en opening van mijn nieuwe bedrijf. Een goede, betrouwbare, energieleverancier moest op het laatste moment nog worden geregeld. Dankzij persoonlijk bezoek en uitleg en advies van Hans is dit allemaal nog keurig op tijd geregeld.


Peter Habraken

Peter Habraken
Controller bij De Burgh

Samenwerking met partners

Onze energiecontracten hadden we al ondergebracht bij GRIPP Energiebeheer. Aangezien GRIPP samenwerkt met partners in het veld kregen wij op via GRIPP ook antwoord op onze vragen over een energie-audit, Zonnepanelen en Ledverlichting. Korte lijnen én tijdbesparend. Top!


Stef Bogers

Stef Bogers
Directeur bij Komma

Hans heeft onze energiezaken inzichtelijk gemaakt en daarnaast voor een flinke besparing gezorgd.


Contact

Noord Brabantlaan 303
5657 GB Eindhoven

K.v.K.:64722139
BTW:NL855800045B01
IBAN:NL23 SNSB 0927 4819 28

085 029 01 42
info@gripp.nu

Algemene voorwaarden Privacyverklaring
CIRE CIRE ID:
I-20672221